2 thoughts on “Aurora Borealis @ Stathelle, Telemark, Norway!